Παράταση δηλώσεων στη σχολή προπονητών

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ  Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΕΚ2670/Β/31-7-2017).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής κατάθεση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής συνεδρίασε στις 3/11/2017 και αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή νέων αιτήσεων καθώς και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών έως και 14/11/2017. ( Αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής ή κατάθεση αυτοπροσώπως).

            Επισημαίνεται στους αιτούντες ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣθα πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία που αναγράφονται στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ(βλ. παρακάτω).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ημερομηνία: ………../……../2017   

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………….…………………………….……………… είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης και κατείχε δελτίο αθλητή με αριθμό………………………………………………………………..   και ημερομηνία έκδοσης ……………………………….………………….…………………………………………………………………………..

στο/στα παρακάτω Αναγνωρισμένο/α Αθλητικά Σωματεία στο ανωτέρω άθλημα, με τις κάτωθι ανανεώσεις/μεταβολές:

 

Αγωνιστική περίοδος

Επωνυμία Σωματείου

Ανανέωση/ μεταβολή

Κωδ. Αρ. Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Σωματείου

Αριθμός Απόφασης Ειδ. Αθλ. Αναγνώρισης Σωματείου

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο/Η ανωτέρω αθλητής/τρια συμμετείχε  στις παρακάτω επίσημες διοργανώσεις ενταγμένες στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης:

 

Αγωνιστική περίοδος

Επωνυμία Σωματείου

Διοργάνωση

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Επίσης τα προσκομιζόμενα φύλλα αγώνων θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την Αθλητική Ομοσπονδία.

 

 

 

 

                                                                                    Για την Επιτροπή Διοίκησης

                                                                                                Ο Πρόεδρος

 

                                                                                          Χρήστος Κατσίκης